Στην Α’ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής χωρίς εξετάσεις.

Στη Β’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β’ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου ΤΕΕ ή άλλου τύπου Λυκείου σε άλλη ειδικότητα. Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου ή άλλου τομέα ΕΠΑΛ μπορούν να εγγραφούν στη Β’ τάξη παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα τομέα.

Στη Γ’ τάξη εγγράφονται οι απόφοιτοι της Β’ τάξης του ΕΠΑΛ. Επιπλέον, οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ που επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον ειδικότητα στον ίδιο τομέα παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας.

Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά τον Ιούνιο.