Τα Μηχανολογικά Επαγγέλματα απαιτούν οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα κι ιδιαίτερη υπευθυνότητα για την εκτέλεση των μελετών που εκπονεί ο Μηχανολόγος Μηχανικός. Ακόμα, σημαντικά προσόντα για τα επαγγέλματα αυτά είναι η ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις, καθώς και η καλή αντίληψη των μηχανών ή του χώρου. Ο δυναμισμός, η συνέπεια και η πρακτική σκέψη είναι επίσης θετικά προσόντα για την άσκηση των επαγγελμάτων, τέλος, απαιτούνται διοικητικές ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα, διότι συχνά οι επαγγελματίες αυτοί αποτελούν μέλος μιας ομάδας εργασίας.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών μπορεί να χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής, να εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών, να εκτελεί σύμφωνα με τα σχέδια εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές, κ.ά. Μπορεί να απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων, ως τεχνίτες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων αποκτά δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο. Ο απόφοιτος της ειδικότητας έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στους οργανισμούς ΔΕΚΟ – Δημόσιες υπηρεσίες, σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – οχημάτων, σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων, σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών κι ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων, ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Β’ τάξη

1Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές3Θ+3Ε
2Μηχανική – Αντοχή Υλικών
3Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
4Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών – Εφαρμογές2Θ+5Ε
5Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές2Θ+2Ε
6Αγγλικά Τομέα

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

1. Στοιχεία Μηχανών*
2. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων*
3. Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές2Θ+6Ε
4. Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές
5. Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού2Θ+5Ε

Τεχνικός Οχημάτων

1. Στοιχεία Μηχανών*
2.Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ*
3.Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (Ε)
4.Συστήματα Αυτοκινήτου3Θ+4Ε
5.Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων2Θ+4Ε

*με έντονα γράμματα τα μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις